Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Utworzono dnia 09.04.2020
Czcionka:

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

 

W dniu 6 lutego 2020 roku w Miejskiej Bibliotece w Szczekocinach odbyło się coroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17w tzw. drugim terminie. Listę obecności podpisało 18 osób. Na dzień 16 lutego ogólna liczba członków wynosi 50 osób.

Na wstępie prezes stowarzyszenia Marek Gradoń powitał przybyłych członków i rozpoczął obrady od wyboru przewodniczącego zebrania. Po akceptacji zgromadzonych i głosowaniu, na przewodniczącego zebrania wybrano Zbigniewa Bryłę i on poprowadził dalszą część obrad – Uchwała nr 1/2019. Na protokolanta wybrano Andrzeja Orlińskiego – Uchwała nr 2/2019.

Przewodniczący zebrania przedstawił zaproponowany przez zarząd SMHSiO porządek obrad.W dyskusji stwierdzono, że ponieważ zebranie odbywa się w drugim terminie rezygnuje się z wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej do stwierdzenia prawomocności obrad. Również zaproponowano rezygnację z wyboru komisji uchwał i wniosków – uchwały zostaną zapisane i przedstawione pod głosowanie przez protokolanta. Powyższe zmiany w porządku obrad zostały zatwierdzone.

Przewodniczący zebrania ogłosił, że zebranie odbywa się w drugim terminie i w związku z tym jest prawomocne.

Zgodnie z porządkiem obrad prezes Marek Gradoń przedstawił sprawozdanie zarządu SMHSiO z działalnościza rok 2019.

Zarząd i członkowie realizowali w roku 2019 m.in. następujące tematy:

 • Spotkania i prelekcje na temat historii lokalnej i genealogii
 • Organizacja Rajdu „Śladami umocnień niemieckich Stellung a2” na trasie Szczekociny Tęgobórz
 • Organizacja „Dnia ulicy Senatorskiej i Pawła Jasienicy” w ramach II Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur
 • Współorganizacja uroczystości odsłonięcia pomnika pamięci por. Remigiusza Kruzla i żołnierzy Armii Krajowej z placówki Szczekociny, oraz koncertu z tej okazji
 • Działania wydawnicze, z których najważniejszym było przygotowanie do druku książki Rafała Podsiadły „Bitwa o Szczekociny i przełamanie linii Stellung a2 w styczniu 1945 roku”. Członkowie Stowarzyszenia opublikowali w prasie regionalnej ok. 30 artykułów, w tym m.in. cykl „Z dawnej prasy”, oraz brali udział w opracowywaniu plansz upamiętniających szczekocińskich żołnierzy w ramach projektu realizowanego w Miejskiej Bibliotece
 • Organizacja spotkania przypominającego czasy Księstwa Warszawskiego, postać gen. Amilkara Kosińskiego i stoczoną przez niego bitwę w rejonie Szczekocin w 1809 roku
 • Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami regionalnymi, udział w organizowanych przez nich spotkaniach
 • Udział w uroczystościach związanych z ważnymi rocznicami i świętami na terenie miasta

Z uwagi na nieobecność Jacka Mazanka – skarbnika SMHSiO sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawił prezes Marek Gradoń.

W imieniu Komisji Rewizyjnej do sprawozdania odniósł się jej przewodniczący Krzysztof Członkowski. Stwierdził, że po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania bez uwag i rekomenduje udzielenia zarządowi absolutorium.

W dyskusji nad sprawozdaniami zwrócono uwagę, że wielkie podziękowania należą się sponsorom wspierającym finansowo nasze działania. W kolejny rok działalności Stowarzyszenie wchodzi ze środkami, które pozwolą na realizację zaplanowanych i uzgodnionych zadań.

Andrzej Kopeć zwrócił uwagę na potrzebę kontynuacji współpracy z rodziną Remigiusza Kruzla – córką i wnuczką.

Andrzej Orliński uzupełnił sprawozdanie zarządu o szczegóły dotyczące prasowej działalności członków naszego stowarzyszenia oraz udziału w organizacji II-go Festiwalu Dialogu Kultur

Omówiono też zmiany dotyczące rozliczenia finansowej działalności stowarzyszeń przed instytucjami państwowymi i wynikłymi z tego powodu upoważnieniami dla zarządu i prezesa.

Następnie głos zabrał Marek Gradoń – prezes SMHSiO przedstawiając ogólne plany na rok 2020. Te plany rysują się następująco:

 • Działalność związana z ochroną i renowacją zabytków miejskich
 • Kontynuacja działalności wydawniczej, organizacja i współorganizacja spotkań historycznych i kulturalnych
 • Udział w kolejnej edycji Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur
 • Pomoc w dokonywanej przez MGBP w Szczekocinach inwentaryzacji zbiorów znajdujących się w Szczekocińskiej Izbie Regionalnej
 • Wspomaganie działań zmierzających do sformalizowania działań Szczekocińskiej Izby Regionalnej w strukturze Miejskiej Biblioteki w Szczekocinach oraz pomoc finansowa w zakupie kolejnych gablot i wyposażenia.Dalsza działalność zmierzająca do pozyskiwania eksponatów, fotografii i dokumentów do SzIR i archiwum stowarzyszenia
 • Przeznaczenie środków finansowych na renowację eksponatów podarowanych i użyczonych oraz organizacja współpracy z instytucjami w zakresie renowacji
 • Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Szczekociny,zaprzyjaźnionymi towarzystwami regionalnymi, instytucjami kultury, szkołami, historykami i regionalistami

Celem zapoznania członków w zakresie udziału stowarzyszenia w działalności na rzecz poprawy stanu szczekocińskich zabytków, Andrzej Orliński zaprezentował podjęte już wstępne działania na rzecz renowacji kaplicy św. Antoniego na Zarzeczu:

 • Nawiązano współpracę i podpisano umowę z pracownią Witraży w Częstochowie, która wykona dwa okna witrażowe w ścianach szczytowych i dokona remontu
  4 szt. okien w ścianach bocznych
 • Podpisano umowę na naprawę i malowanie elewacji zewnętrznej kaplicy z firmą FAB-BUD z Rokitna
 • Zaplanowano wykonanie i montaż krzyża upamiętniającego dawny cmentarz przy kaplicy z tablicą upamiętniającą
 • Projekty: malatury, okien witrażowych i krzyża przygotował na podstawie zawartej umowy Grzegorz Dudała

Wszystkie prace mają być wykonane do końca m-ca maja 2020 i prezentowane na czerwcowych uroczystościach Dnia Patrona – św. Antoniego

W dalszej kolejności wystąpiła Joanna Bożek, która zaprezentowała prace związane z przejęciem SzIR przez Miejską Bibliotekę. Głównie dotyczą one inwentaryzacji, fotografowania iopisu zbiorów. Zbiory zostaną wciągnięte do cyfrowego katalogu SOWA MARC 2, który został przez bibliotekę zakupiony i będzie działał, jako oddzielny moduł przy katalogu bibliotecznym.

Dyskusja, jaka nastąpiła po przedstawieniu planów pokazała, że obecni aprobują wyznaczone kierunki działań i deklarują uczestnictwo i pomoc organizacyjną.

Następnie uczestnicyzebrania przegłosowali przedstawione uchwały:

 • Uchwała nr 3 „W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic” – przyjęta jednogłośnie
 • Uchwała nr 4 „W sprawie upoważnienia zarządu do założenia podpisu elektronicznego” – przyjęta jednogłośnie
 • Uchwała nr 5 „W sprawie rozliczania się z Urzędem Skarbowym i innymi urzędami państwowymi przez SMHSiO

Na koniec odbyła się miła uroczystość przekazania kopii dokumentów dotyczących Jana Ciechanowskiego uzyskanych przez pana Tadeusza Stolarskiego z Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie. W jego imieniu przekazał je Zbigniew Bryła na ręce Joanny Bożek. Dokumenty znajdą się w Szczekocińskiej Izbie Regionalnej.

Na tym obrady zakończono.

Protokołował: Andrzej Orliński

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Utworzono dnia 09.04.2020, 11:23

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 77

W poprzednim tygodniu: 157

W tym miesiącu: 0

W poprzednim miesiącu: 589

Wszystkich: 45293