Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HISTORII SZCZEKOCIN I OKOLIC

Utworzono dnia 24.02.2019
Czcionka:

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HISTORII SZCZEKOCIN I OKOLIC

 

W dniu 16 lutego 2019 roku w sali audiowizualnej Szczekocińskiej izby Regionalnej w Miejskiej Bibliotece w Szczekocinach odbyło się coroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic. Zebranie rozpoczęło się o godz. 1645 w tzw. drugim terminie. Listę obecności podpisało 23 osoby. Na dzień 16 lutego ogólna liczba członków wynosi 57 osób.

Na wstępie prezes stowarzyszenia Marek Gradoń powitał przybyłych członków i rozpoczął obrady od wyboru przewodniczącego zebrania. Po akceptacji zgromadzonych i głosowaniu na przewodniczącego zebrania wybrano Andrzeja Orlińskiego i on poprowadził dalszą część obrad – Uchwała nr 1/2019. Na protokolanta wybrano Annę Wtorek – Uchwała nr 2/2019.

Przewodniczący przedstawił a zgromadzeni zatwierdzili zaproponowany przez zarząd SMHSiO porządek obrad.

W następnej kolejności przystąpiono do wyboru członków wspólnej komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Po głosowaniu, komisja w składzie: Zbigniew Bryła – przewodniczący, oraz członkowie Artur Malus i Waldemar Dalewski rozpoczęła pracę – Uchwała nr 3/2019. Po zapoznaniu się z listą obecności oraz faktu, że zebranie rozpoczęto w drugim terminie, komisja stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodniczący poprosił prezesa Marka Gradonia o przedstawienie sprawozdania zarządu SMHSiO z działalności za rok 2018.

Sprawozdanie w formie pisemnej załączono do dokumentacji zebrania. Główne jego tezy to:

 • Podziękowanie za współpracę dyrekcji i pracownikom Miejskiej Biblioteki w Szczekocinach
 • Omówienie udziału  członków SMHSiO w akcjach prowadzonych przez bibliotekę promujących historię. Były to: „Szczekociny w dawnej prasie”, „Historia łączy pokolenia”, „Historia munduru” i cykl spotkań związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości. Spotkania odbywały się w Szczekocińskiej Izbie Regionalnej a ich uczestnikiem była młodzież szkolna i dorośli mieszkańcy miasta
 • Przypomnienie dokonań stowarzyszenia w zakresie działalności wydawniczej. W kwietniu ubiegłego roku odbyła się promocja książki „Szczekociny – Społeczeństwo, Przedmioty, Wizerunki”. Została wydana też pocztówka promująca Szczekocińską Izbę Regionalną
 • Udział członków stowarzyszenia w przedsięwzięciach miasta Szczekociny i zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń. M.in. w Festiwalu Dialogu Kultur, w spotkaniach ze źródłem historycznym w Archiwum Państwowym w Kielcach, w konferencji „Nie-podlegli ziemi lelowskiej” organizowanej przez Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne
 • Omówienie współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach i zorganizowanej w październiku 2018 roku sesji „Szczekociny – fenomen dziedzictwa”
 • Omówienie współpracy z portalem Stellung A2 i Nadleśnictwem Koniecpol w sprawie wytyczenia szlaku związanego z walkami o Szczekociny w styczniu 1945 roku
 • Informacja o V edycji imprezy „Odjazdowy Historyk”, która w roku 2018 odbyła się w formie spływu kajakowego

Z uwagi na nieobecność Jacka Mazanka – skarbnika SMHSiO sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawił prezes Marek Gradoń.

Do sprawozdania, w imieniu Komisji Rewizyjnej odniósł się jej przewodniczący Krzysztof Członkowski. Stwierdził, że po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania bez uwag i rekomenduje udzielenia zarządowi absolutorium.

W dyskusji nad sprawozdaniami zwrócono uwagę na racjonalne, oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi. Podkreślono, że wielkie podziękowania należą się sponsorom tradycyjnie wspierającym nasze działania. Omówiono też proponowane zmiany w regulaminie stowarzyszenia. Pierwsza dotyczy dopisania Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do instytucji współpracujących, druga upoważnienia zarządu do przeniesienia w poczet członków wspierających członków zwyczajnych, którzy z powodów od nich niezależnych nie są w stanie wypełniać obowiązków członka zwyczajnego.

Dalsza dyskusja dotyczyła propozycji przekazania zbiorów historycznych SMHSiO Miejskiej Bibliotece w Szczekocinach, która stałaby się formalnie instytucją prowadzącą Szczekocińską Izbę Regionalną. Przeważały głosy postulujące aby zebranie upoważniło zarząd SMHSiO do prowadzenia w tym zakresie rozmów z dyrekcją biblioteki i burmistrzem MiG Szczekociny.

W kolejnym punkcie Andrzej Orliński – społeczny kustosz Szczekocińskiej Izby Regionalnej, przedstawił sprawozdanie z jej działalności. Multimedialna prezentacja przypomniała wszystkie ubiegłoroczne wydarzenia promujące historię, których organizatorami byli: Miejska Biblioteka w Szczekocinach i SMHSiO. Prowadzącymi te działania byli pracownicy biblioteki, członkowie SMHSiO a odbiorcami uczniowie szkół z terenu naszej gminy: ze Szczekocin, Rokitna i Goleniów oraz z Choronia z gminy Poraj. W ramach działalności oferowano również zwiedzanie szczekocińskiego pałacu Dembińskich. Z tej oferty korzystali zarówno mieszkańcy miasta jak i przyjezdni turyści. Osobną grupę odwiedzających stanowią osoby poszukujące lokalnych korzeni. Takich wizyt z roku na rok jest coraz więcej. Nie obyło się bez podziękowań. W ubiegłym roku przekazano do Izby wiele ciekawych pamiątek. Darczyńców i nowe eksponaty zaprezentowano w wystąpieniu. Uczestnicy zebrania z aprobatą odnieśli się do działań Szczekocińskiej Izby Regionalnej.

Następnie zabrała głos Joanna Bożek – v-ce prezes SMHSiO przedstawiając plany na rok 2019. Te plany rysują się następująco:

 • Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie działań przygotowujących do wydania monografii Szczekocin
 • Przygotowanie VI edycji „Odjazdowy Historyk”. Tym razem będzie to rajd przyrodniczo-historycznym szlakiem fortyfikacji – pozostałości II Wojny Światowej
 • Udział w kolejnej edycji Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur
 • Inwentaryzacja zbiorów znajdujących się w Szczekocińskiej Izbie Regionalnej
 • Przygotowanie porozumienia dotyczącego przekazania zbiorów historycznych i wspomaganie działań zmierzających do sformalizowania działań Szczekocińskiej Izby Regionalnej w strukturze Miejskiej Biblioteki w Szczekocinach
 • Współpraca z zaprzyjaźnionymi towarzystwami regionalnymi, instytucjami kultury, historykami i regionalistami
 • Dalsza działalność zmierzająca do pozyskiwania eksponatów, fotografii i dokumentów do archiwum stowarzyszenia

Dyskusja, jaka nastąpiła po przedstawieniu planów pokazała, że obecni aprobują wyznaczone kierunki działań i deklarują uczestnictwo i pomoc organizacyjną.

W ostatnim punkcie zebrania uczestniczy przegłosowali uchwały przygotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków:

 • Uchwała nr 4 „W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic” – przyjęta jednogłośnie
 • Uchwała nr 5 „W sprawie zmian w statucie SMHSiO” – przyjęta jednogłośnie
 • Uchwała nr 6 „W sprawie upoważnienia zarządu do podjęcia rozmów z dyrektorem Miejskiej Biblioteki i burmistrzem MiG Szczekociny o przejęciu Szczekocińskiej Izby Regionalnej w formalne zarządzanie” – przejęta większością głosów – 22 za i 1 wstrzymujący.

Na tym obrady zakończono.

W nieoficjalnej części odbyła się miła uroczystość przekazania kolejnych eksponatów do zbiorów Szczekocińskiej Izby Regionalnej. Anna Poznar w imieniu rodziny Andrzeja Wierzbowskiego przekazała z dawnych zbiorów swojego taty: m.in. obesłankę Cechu Krawców – cenną regionalną pamiątkę. Nie są to pierwsze darowizny Anny Poznar. Jej i jej rodzinie należą się wielkie słowa podziękowania.

   

 

Fotoreportaż z Walnego Zebrania SMHSiO 16 luty 2019

Utworzono dnia 24.02.2019, 21:37

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 106

W poprzednim tygodniu: 190

W tym miesiącu: 633

W poprzednim miesiącu: 567

Wszystkich: 52120