Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Walne zebranie SMHSiO

Utworzono dnia 14.03.2016
Czcionka:

Andrzej Orliński

Nowy Zarząd Stowarzyszenia SMHSiO

5 grudnia 2015r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczekocinach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic.

Po przywitaniu przybyłych na spotkanie Marek Gradoń – Prezes Stowarzyszenia w imieniu Zarządu SMHSiO przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2015 i całą ostatnią czteroletnią kadencję. Finansowe sprawozdanie przedstawił Jacek Mazanek.
Podczas spotkania dokonano wyboru nowego Zarządu. W wyniku głosowania na stanowisku Prezesa pozostał Marek Gradoń , Joanna Bożek – została v-ce Prezes Zarządu, zaś Jacek Mazanek – członkiem Zarządu. Komisję Rewizyjną tworzą: Krzysztof Członkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ewa Wojciechowska – v-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Marta Sygała – członek Komisji Rewizyjnej.
Marek Gradoń dziękując za wybór, prosił o mobilizację w działaniach na rzecz stowarzyszenia. Mówił o problemach z którymi przyjdzie zmierzyć się w nadchodzącej kadencji oraz zwrócił uwagę na wielkie znaczenie właściwej redakcji strony internetowej Stowarzyszenia.
Po dyskusji dotyczącej dalszej działalności obrady zakończono.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic w dniu 5. 12. 2015 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic rozpoczęło się o godz. 1715 w sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki w Szczekocinach.
Przybyłych członków powitał w imieniu Zarządu Prezes Marek Gradoń. Po powitaniu nastąpił wybór przewodniczącego i protokolanta dzisiejszego zebrania. Zaproponowano Zbigniewa Bryłę na przewodniczącego zebrania i Andrzeja Orlińskiego na protokolanta. Obaj zostali przez obecnych wybrani jednogłośnie. Uchwała 2/2015
Prowadzenie obrad przejął Zbigniew Bryła poddając pod głosowanie zaproponowany przez Zarząd porządek obrad, który zebrani jednogłośnie przyjęli.
Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo – Wyborczej Uchwał i Wniosków. Propozycje z sali: Stanisław Wójcik, Artur Malus, Ryszard Gębuś. Członkowie SMHSiO obecni na sali przegłosowali Uchwałę 3/2015 wybierając komisję jw. w składzie następującym:
• przewodniczący komisji: Stanisław Wójcik
• v-ce przewodniczący: Ryszard Gębuś
• członek komisji: Artur Malus
W kolejnym punkcie zebrania Prezes Marek Gradoń w imieniu Zarządu SMHSiO przedstawił sprawozdanie z działalności w zakresie rzeczowym za rok 2015 i całą ostatnią czteroletnią kadencję. W zakresie finansowym za rok 2015 sprawozdanie przedstawił Jacek Mazanek.
Po wysłuchaniu sprawozdań członków Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Członkowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 roku i oceniając pracę Zarządu SMHSiO złożył wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.
Przed glosowaniem Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej Uchwał i Wniosków, Stanisław Wójcik przedstawił zebranym informację na temat frekwencji członków na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic odbywanym w dniu dzisiejszym. Na zebraniu jest obecnych 33 członków na ogólną liczbę 73 zapisanych na liście. Stwierdził, że zebranie odbywa się w drugim terminie i zgodnie ze statutem, zebranie SMHSiO zwołane na godz. 17.15 jest władne do podejmowania uchwał i wniosków oraz wyboru władz
Wniosek o udzielenie absolutorium przyjęto poddając pod głosowanie Uchwałę 5/2015 „W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SMHSiO za rok 2015” Wszyscy głosowali za przyjęciem w/w uchwały.
W następnej kolejności przystąpiono do wyboru nowych władz. Do Komisji Mandatowo – Wyborczej Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury:
• Do Zarządu SMHSiO: Joanna Bożek, Marek Gradoń, Jacek Mazanek
• Do Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Członkowski, Ewa Wojciechowska, Marta Sygała
Wobec faktu, że kandydaci wyrazili zgodę i uzyskali akceptację zebranych Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej Uchwał i Wniosków przedstawił pod głosowanie Uchwałę 5/2015 o wyborze Zarządu SMHSiO w składzie: Marek Gradoń – Prezes Zarządu, Joanna Bożek – v-ce Prezes Zarządu, Jacek Mazanek – członek Zarządu. Uchwałę 5/20115 przyjęto.
Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej Uchwał i Wniosków przedstawił pod głosowanie Uchwałę 6/2015 o wyborze Komisji Rewizyjnej SMHSiO w składzie: Krzysztof Członkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ewa Wojciechowska – v-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Marta Sygała – członek Komisji Rewizyjnej. Uchwałę 6/2015 przyjęto.
Po głosowaniach wystąpił Prezes Marek Gradoń dziękując za wybór. Prosił o mobilizację w działaniach na rzecz stowarzyszenia. Mówił o problemach z którymi przyjdzie zmierzyć się w nadchodzącej kadencji, zwrócił uwagę na wielkie znaczenie właściwej redakcji naszej strony internetowej.
W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad poruszano sprawy różne.
• Stanisław Wójcik zapytał, dlaczego nie zaproszono przedstawicieli Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki ? Odpowiadając Prezes M. Gradoń poinformował, że w początku nowego roku odbędziemy uroczyste, podsumowujące roczną działalność zebranie i wtedy zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji z którymi współpracujemy.
• Jacek Mazanek mówił o wsparciu finansowym jakiego udzielają nam nasi członkowie i sympatycy. Wymienił nazwiska Jacka Małeckiego, Zdzisława Stradomskiego z Francji, Ryszarda Grycnera, Zbigniewa Głodkowskiego Augustyna Malusa z USA oraz rodzinę Halpertów z Kanady.
• Wojciech Bajor wnioskował o podniesienie składki członkowskiej. Odpowiedź Zarządu: być może w przyszłości.
• Z sali padł apel do Wojciecha Bajora by włączył się do prac związanych z prowadzeniem strony internetowej.
• Zbigniew Bryła zwrócił uwagę na otwarcie na młodych, angażowanie ich do bieżących prac oraz zaapelował o współpracę z innymi o podobnymi w charakterze organizacjami. Pytał też o możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działalność. Prezes Marek Gradoń odpowiadając powiedział, że plany wydawnicze SMHSiO zmuszą nas do występowania o takie środki, bez nich nie wydamy zaplanowanych wydawnictw.
• Grzegorz Dudała zwrócił uwagę na fakt, że delegacja SMHSiO nie uczestniczy w miejskich uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia. W dyskusji jaka się wywiązała glos zabrali: Andrzej Orliński, Stanisław Wójcik, Marian Orliński, Zbigniew Bryła i Wojciech Bajor. Obecni na zebraniu zobowiązali Zarząd SMHSiO do uwzględnienia w planie działania uczestnictwa w tego typu uroczystościach.
• Tadeusz Haras zaapelował o wyasygnowanie środków na zakup z Narodowego Archiwum Cyfrowego, nagrania jakie w latach pięćdziesiątych przeprowadzono z mieszkańcami Szczekocin. W dyskusji jaka się wywiązała padły głosy aby wnioskodawca rozeznał temat i przedstawił zarządowi tryb i cenę zakupy. Środki się znajdą. Marian Orliński zaapelował aby, jeśli już wydamy środki na zakup, zobowiązać któregoś z naszych członków do opracowania tego materiału i przygotowania publikacji.
• Wojciech Bajor przypomniał, że w zasobach różnych instytucji jest więcej materiałów związanych ze Szczekocinami. Między innymi w archiwach Polskiej Kroniki Filmowej
• Marian Orliński wnioskował o wykonanie znaczka z logo SMHSiO, nie jest drogi a będzie miłym gadżetem dla każdego członka.
• Jacek Mazanek powiadomił, że z własnych środków zakupił kopię portretu Urszuli Dembińskiej, który został powieszony w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
• Marian Orliński omówił prace związane z wydaniem reprintu Albumu Szczekocińskiego autorstwa Bronisława Wilkoszewskiego. Chciałby aby przygotować to wydawnictwo w roku 2016 w 115 rocznicę śmierci pochodzącego ze Szczekocin fotografika.

Wybory w SMHSiO

Utworzono dnia 14.03.2016, 18:31

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 45

W poprzednim tygodniu: 105

W tym miesiącu: 359

W poprzednim miesiącu: 432

Wszystkich: 34580